GTUG Grupy

Do??cz do grupy

Google Groups
GTUG Polska grupa dyskusyjna 

  

26dni od:
Last Minute Hackaton - Warszawa

 Konkurs Chrome Zako?czony! Wyniki zostan? og?oszone do 14.12.

GTUG to globalna spo?eczno?? Google tworzona dla entuzjast?w technologii IT i przez entuzjast?w technologii IT. Jej celem jest zrzeszanie os?b zainteresowanych poszerzaniem oraz dzieleniem si? wiedz? dotycz?c? technologii tworzonych przez firm? Google (z kt?rymi mo?na si? zapozna? na stronie Google Code).  GTUG jest reprezentowany przez lokalne grupy, kt?re organizuj? wyk?ady, warsztaty, hackathony i inne fajne dzia?ania skupiaj?ce si? na aspektach technicznych Google, a tak?e innych technologiach internetowych. Grupa znajduje si? w trakcie formowania. See What is GTUG.pl page to learn more. 
You can also start your own group - see here why and write to us at [email protected] on how to do it.

HTML5 Hackaton (ktosopl)

UPCOMING EVENTS

Zagl?dajcie na nasz? stron? oraz grup? dyskusyjn?, z kt?rej dowiecie jakie s? propozycje temat?w spotka?. Je?eli masz pomys? na event - dyskusj?, wyk?ad, hakaton etc. - ?mia?o pisz!

January 14, 2012: meet.js summit ? meet the open web
See more info here!


PAST EVENTS

November 30: API mashup contest ? submit deadline
See more info here!

November 29: Chrome Apps - Wroc?aw
See more info here!

September 19 - November 30: Chrome Contest
See more info here!


November 18: Web Store Hackaton - Warszawa
See more info here!

November 12: Web Store Hackaton - Pozna?
See more info here!

November 11: Chrome Apps Basics
See more info here!

October 5: CHROME APP DEVELOPMENT
Pozna?
5 pa?dziernika, Paul Kinlan, Developer Advocate z Google, opowie wi?cej o HTML5 i Chrome Web Store. To spotkanie dla wszystkich, kt?rzy chc? wzi?? udzia? w konkursie na najlepsz? polsk? aplikacj? do Chrome Web Store oraz dla zainteresowanych aplikacjami internetowymi z wykorzystaniem HTML5. Szczeg??owe informacje i zapisy tutaj.

September 23: Google Basics
See more info here!

September 13: App Script @ Hangout
Praga, Pozna?, Warszawa
See more info here!

August 27: Appspirina
See more info here!

August 12: Google+ Meetup!
See more info here!

July 1: Cloud computing with Google Apps Engine
See subpage at warsaw.gtug.pl

May 20: Converting HTML5+JS into
native Android and iOS apps
See subpage at warsaw.gtug.pl

May 10: Google I/O Extended
Warszawa: see warsaw.gtug.pl
Krak?w: see krakow.gtug.pl
Pozna?: see poznan.gtug.pl

April 16: HTML5 Hackathon
See report on separate page here!

April 12: HTML5 and App Store
See report from Wojciech Grze?kowiak here. 


Plany rozwoju
Planowane jest utworzenie dla wybranych technologii grup tematycznych, w ramach kt?rych b?d? przygotowywane wyk?ady, dyskusje, itp. Ka?da grupa tematyczna b?dzie posiada?a swojego opiekuna, kt?ry b?dzie odpowiedzialny za organizacj? realizowanych w ramach niej prac. W dalszej perspektywie mo?na by pomy?le? o wykorzystaniu posiadanej lub zdobytej wiedzy i stworzeniu wsp?lnymi si?ami aplikacji przy wykorzystaniu r??nych technologii Google.

Wydarzenia

Twitter GTUGpl


    Sign in  |  Recent Site Activity  |  Terms  |  Report Abuse  |  Print page  |  Powered by Google Sites